ชื่อโครงการ : บ้านพักอาศัย คุณสุธาทิพย์ นันทวัน ณ อยุธยา

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

สถานที่ตั้ง : ปต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด : บ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น